中国科学院生物与化学交叉研究中心

设为首页

科学研究

 
您的位置: 首页 > 已删除目录 > 近期论文
近期论文

2022

1. Yunpeng Sun, Shenqing Zhang, Jiaojiao Hu, Youqi Tao, Wencheng Xia, Jinge Gu, Yichen Li, Qin Cao, Dan Li and Cong LiuMolecular structure of an amyloid fibril formed by FUS low-complexity domain, iScience, 25, 103701

 

2021

1. Dangliang Liu, Qijia Wei, Wencheng Xia, Changdong He, Qikai Zhang, Lu Huang, Xiaoya Wang, Yunpeng Sun, Yeyang Ma, Xiaohui Zhang, Yuan Wang, Xiaomeng Shi, Cong Liu,*and Suwei Dong*, O-Glycosylation Induces Amyloid-β to Form New Fibril Polymorphs Vulnerable for Degradation, J. Am. Chem. Soc., 2011, 143, 48,20216-20223


2.Jiangxia Ni, Yongfei Ren, Tonghui Su, Jia Zhou,Chaoying Fu,Yi Lu, De’an Li, JingZhao, YunxiaLi, YaoyangZhang, YanshanFang, NanLiu, YangGeng and YelinChen, Loss of TDP-43 function underlies hippocampal and cortical synaptic deficits in TDP-43 proteinopathies. Molecular Psychiatry, 2021,(DOI: 10.1038/s41380-021-01346-0. Online ahead of print).


3. Deng X, Sun X, Yue W, Duan Y, Hu R, Zhang K, Ni J, Cui J, Wang Q, Chen Y, Li A# and FANG Y#, CHMP2B regulates TDP-43 phosphorylation and cytotoxicity independent of autophagy via CK1Journal of Cell Biology221(1):e202103033.


4. Yunpeng Sun , Houfang Long, Wencheng Xia, Kun Wang, Xia Zhang, Bo Sun, Qin Cao, Yaoyang Zhang, Bin Dai, Dan Li & Cong Liu, The hereditary mutation G51D unlocks a distinct fibril strain transmissible to wild-type α-synuclein, Nature Communications, 2021, 12, 6252-6262(16)


5. Sun, L.; Yan, Y.; Lv, H.; Li, J.; Wang, Z.; Wang, K.; Wang, L.; Li, Y.; Jiang, H.;Zhang, Y.*, Rapamycin targets STAT3 and impacts c-Myc to suppress tumor growthCell Chemical Biology, 2021


6. Gang Xu, Ying Li, Shengyuan Zhang, Haoran Peng, Yunyun Wang, Dekang Li, Taijie Jin, Zhuohao He, Yilun Tong, Chunting Qi, Guowei Wu, Kangyun Dong, Jizhou Gou, Yang Liu, Tongyang Xiao, Jing Qu, Liang Li, Liang Liu, Ping Zhao, Zheng Zhang & Junying Yuan, SARS-CoV-2 promotes RIPK1 activation to facilitate viral propagation, Cell Research, 2021, 18, 1-14


7. X. Mei, Y. Guo, Z. Xie, Y. Zhong, X. Wu, D. Xu, Y. Li, N. Liu, and Z.-J. Zhu*, RIPK1 Regulates Starvation Resistance by Modulating Aspartate Catabolism, Nature Communications, 2021, 12: 6144


8. Wei Liang, Weiwei Qi, Yang Geng, Linhan Wang, Jing Zhao, Kezhou Zhu, Guowei Wu, Zairong Zhang, Heling Pan, Lihui Qian, and Junying Yuan, Necroptosis activates UPR sensors without disrupting their binding with GRP78, PNAS, 2021, 118, e2110476118


9. Dan Li  and Cong LiuSpatiotemporal dynamic regulation of membraneless organelles by chaperone networks, Trends in Cell Biology, 2021, 32, 1-3


10. Li-Qiang Wang, Kun Zhao, Han-Ye Yuan, Xiang-Ning Li, Hai-Bin Dang, Yeyang Ma, Qiang Wang, Chen Wang, Yunpeng Sun, Jie Chen, Dan Li, Delin Zhang, Ping Yin, Cong Liu, Yi Liang, Genetic prion disease–related mutation E196K displays a novel amyloid fibril structure revealed by cryo-EM, Science Advances, 2021, 7, 9676-9688


11. Le Sun,Yu Yan,Heng Lv,Jianlong Li,Zhiyuan Wang,Kun Wang,Lin Wang,Yunxia Li,Hong Jiang and Yaoyang Zhang, Rapamycin targets STAT3 and impacts c-Myc to suppress tumor growth, Cell Chemical Biology, 2021,29,1-13


12.Zhang K, Jiang M and FANG Y. (2021) “The drama of Wallerian degeneration: The cast, crew and script.” Annual Review of Genetics, (DOI: 10.1146/annurev-genet-071819-103917. Online ahead of print.)


13. Z. Zhou, M. Luo, X. Chen, Y. Yin, X. Xiong, R. Wang, and Z.-J. Zhu*, Ion mobility-based sterolomics reveals spatially and temporally distinctive sterol lipids in the mouse brain, Nature Communications, 2020, 11: 4334.


14. Jinge Gu, Chen Wang, Rirong Hu, Yichen Li, Shengnan Zhang, Yunpeng Sun, Qiangqiang Wang, Dan Li, Yanshan Fang and Cong Liu, Hsp70 chaperones TDP-43 in dynamic, liquid-like phase and prevents it from amyloid aggregationCell Research2021, 31(9), 1024-1027.


15. Lou Min-Min, Tang Xiao-Qiang, Wang Guang-Ming, He Jia, Luo Fang, Guan Ming-Feng, Wang Fei, Zou Huan, Wang Jun-Ying, Zhang Qun, Xu Ming-Jian, Shi Qi-Li, Shen Li-Bing, Ma Guo-Ming, Wu Yi, Zhang Yao-Yang, Liang Ai-bin, Wang Ting-Hua, Xiong Liu-Lin, Wang Jian, Xu Jun, Wang Wen-Yuan, Long noncoding RNA BS-DRL1 modulates the DNA damage response and genome stability by interacting with HMGB1 in neurons, Nature Communications, 2021, 12(1)


16. Shengnan Zhang, Yu-Qing Liu, Chunyu Jia, Yeh-Jun Lim, Guoqin Feng, Enquan XuHoufang Long, Yasuyoshi Kimura, Youqi Tao, Chunyu Zhao, Chuchu Wang, Zhenying Liu, Jin-Jian Hu, Meng-Rong Ma, Zhijun Liu, Lin Jiang, Dan Li, Renxiao Wang, Valina L. Dawson, Ted M. Dawson, Yan-Mei Li, Xiaobo Mao, and Cong LiuMechanistic basis for receptor-mediated pathological α-synuclein fibril cell-to-cell transmission in Parkinson's disease, PNAS, 2021,118, e2011196118


17. Yang, Wu; He, Hao; Wang, Tongtong; Su, Nan; Zhang, Feng; Jiang, Kai; Zhu, Jing; Zhang, Chonghe; Niu, Kongyan; Wang, Luyue; Yuan, Xiaodong; Liu, Nan; Li, Lingjie; Wei, Wu; Hu Junhao, Single-cell transcriptomic analysis reveals a hepatic stellate cell-activation roadmap and myofibroblast origin during liver fibrosis, Hepatology 2021, 74(5), 2774-2790


18. Huyan Meng, Guowei Wu, Xinsuo Zhao, Anhui Wang, Dekang Li, Yilun Tong, Taijie Jin, Ye Cao, Bing Shan, Shichen Hu, Ying Li, Lifeng Pan, Xiaoxu Tian, Ping Wu, Chao Peng, Junying Yuan, Guohui Li, Li Tan, Zhaoyin Wang and Ying Li, Discovery of a cooperative mode of inhibiting RIPK1 kinase, Cell Discovery, 2021,7, 41-59


19. Kejing ZhangAilian WangKeke ZhongShuyuan QiChen WeiXiaoqiu ShuWen-Yo TuWentao XuCongcong XiaYatao XiaoAizhong ChenLei BaiJianmin ZhangBenyan LuoWenyuan WangChengyong Shen, UBQLN2-HSP70 axis reduces poly-Gly-Ala aggregates and alleviates behavioral defects in the C9ORF72 animal modelNeuron, 2021, 109, 1949-1962


20. Zhang, Lin; Wang, Zewei; Wang, Zhiyuan; Luo, Fang; Guan, Mingfeng; Xu, Meimei; Li, Yundong; Zhang Yaoyang; Wang Zhaoyin; Wang Wenyuan, A simple and efficient method to generate dual site-specific conjugation ADCs with a cysteine residue and an unnatural amino acid, Bioconjugate Chemistry, 2021, 32(6), 1094-1104


21. Houfang Long, Weitong Zheng, Yang Liu, Yunpeng Sun, Kun Zhao, Zhenying Liu, Wencheng Xia Shiran Lv, Zhengtao Liu, Dan Li, Kai-Wen He, and Cong LiuWild-type α-synuclein inherits the structure and exacerbated neuropathology of E46K mutant fibril strain by cross-seeding, PNAS, 2021,118, e2012435118


22. Xialian Wu, Yeyang Ma, Kun Zhao, Jing Zhang, Yunpeng Sun, Yichen Li, Xingqi Dong, Hong Hua, Jing Liu, Jian Wang, Xia Zhang, Bing Li, Huayi Wang, Dan Li, Bo Sun, Junxia Lu, and Cong LiuThe structure of a minimum amyloid fibril core formed by necroptosis-mediating RHIM of human RIPK3, PNAS, 2021, 118


23. Youqi Tao, Jingfei Xie, Qinglu Zhong, Yongyao Wang, Shengnan Zhang, Feng Luo, Fengcai Wen, Jingjing Xie, Jiawei Zhao, Xiaoou Sun, Houfang Long, Junfeng Ma, Qian Zhang, Jiangang LongXianyangFangYingLu ,DanLi,MingLi ,JidongZhuBoSun ,GuohuiLi, Jiajie Diao and Cong Liu, A novel partially open state of SHP2 points to a “multiple gear” regulation mechanism, Journal of Biological Chemistry, 2021, 296, 100538-100552


24. Dan Liand Cong Liu, Hierarchical chemical determination of amyloid polymorphs in neurodegenerative disease, Nature Chemical Biology, 2021, 17, 237–245


25. Daichao Xu, Chengyu Zou and Junying Yuan, Genetic Regulation of RIPK1 and Necroptosis, Annual Review of Genetics, 2021, 55, 235-263


26. Xialian Wu, Yeyang Ma, Kun Zhao, Jing Zhang, Yunpeng Sun, Yichen Li, Xingqi Dong, Hong Hua, Jing Liu, Jian Wang, Xia Zhang, Bing Li, Huayi Wang, Dan Li, Bo Sun, Junxia Lu, and Cong LiuThe structure of a minimum amyloid fibril core formed by necroptosis-mediating RHIM of human RIPK3, PNAS, 2021, 118


27. Rui Zu, Zhen Yu, Jing Zhao, Xiaojuan Lu, Wei Liang, Le Sun, Chenfang Si, Kezhou Zhu, Tian Zhang, Ganquan Li, Mengmeng Zhang, Yaoyang Zhang, Nan Liu, Junying Yuan & Bing Shan,Quantitative analysis of phosphoproteome in necroptosis reveals a role of TRIM28 phosphorylation in promoting necroptosis-induced cytokine production, Cell Death and Disease, 2021, 12, 994-1006


28. Hengyue Shan, Jianping Liu, Jiali Shen, Jialin Dai, Gang Xu, Kuankuan Lu, Chao Han, Yaru Wang, Xiaolong Xu, Yilun Tong, Huaijiang Xiang, Zhiyuan Ai, Guanglei Zhuang, Junhao Hu, Zheng Zhang, YingLi, Lifeng Pan, Li TanDevelopment of potent and selective inhibitors targeting the papain-like protease of SARS-CoV-2, Cell Chemical Biology, 2021, 28, 855-865


2020

 

1.      Zhao, K.; Lim, Y. J.; Liu, Z.; Long, H.; Sun, Y.; Hu, J. J.; Zhao, C.; Tao, Y.; Zhang, X.; Li, D.; Li, Y. M.*; Liu, C.* ,(2020) Parkinson's disease-related phosphorylation at Tyr39 rearranges α-synuclein amyloid fibril structure revealed by cryo-EM. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

 

2.      Wang, C., Duan, Y., Duan, G., Wang, Q., Zhang, K., Deng, X., Qian, B., Gu, J., Ma, Z., Zhang, S., Guo, L., Liu, C.*, and FANG, Y*. (2020) Stress Induces Dynamic, Cytotoxicity-Antagonizing TDP-43 Nuclear Bodies via Paraspeckle LncRNA NEAT1-Mediated Liquid-Liquid Phase Separation. Molecular Cell, 79(3):443-458.e7. 

(Highlighted with commentary by Malik and Barmada in Molecular Cell.)

 

3.      Wang, Z.; Liu, H.; Yan, Y.; Yang, X.; Zhang, Y.*; Wu, L.*, Integrated Proteomic and N-Glycoproteomic Analyses of Human Breast Cancer. J Proteome Res 2020, 19 (8), 3499-3509.

 

4.      Shuixia Tana,b,1, Jing Zhaoa,b,1, Ziyu Suna,b, Shuangyi Caoa, Kongyan Niua, Yedan Zhonga, Han Wanga,b, Linyu Shia,Heling Pana, Junhao Hua, Lihui Qiana, Nan Liua,2, and Junying Yuanc,2. (2020) “Hepatocyte-Specific TAK1 Deficiency Drives RIPK1 Kinase-dependent Inflammation to Promote Liver Fibrosis and Hepatocellular Carcinoma”. Proc Natl Acad Sci U S A., 117 (25) 14231-14242.

 

5.      Zhang, H.*; Ji, X.*; Li, P.*; Liu, C.* ; Lou, J.*; Wang, Z.; Wen, W.*; Xiao, Y.; Zhang, M.*; Zhu, X.*, Liquid-liquid phase separation in biology: mechanisms, physiological functions and human diseases. Science China Life Sciences 2020, 63 (7), 953-985.

 

6.      Lou, R.; Tang, P.; Ding, K.; Li, S.; Tian, C.; Li, Y.; Zhao, S.; Zhang, Y.*; Shui, W.*, Hybrid Spectral Library Combining DIA-MS Data and a Targeted Virtual Library Substantially Deepens the Proteome Coverage. iScience 2020, 23 (3), 100903.

 

7.      Zhao, K.; Li, Y.; Liu, Z.; Long, H.; Zhao, C.; Luo, F.; Sun, Y.; Tao, Y.; Su, X.; Li; D.*; Li X.M.*; Liu C.*, Parkinson’s disease associated mutation E46K of α-synuclein triggers the formation of a distinct fibril structure. Nature communications 2020, 11 (1), 1-9.

 

8.      Lu, J.; Zhang, S.; Ma, X.; Jia, C.; Liu, Z.; Huang, C.; Liu, C.* ; Li, D.*, Structural basis of the interplay between α-synuclein and Tau in regulating pathological amyloid aggregation. Journal of Biological Chemistry 2020, 295 (21), 7470-7480.

 

9.      Sun, Y.; Hou, S.; Zhao, K.; Long, H.; Liu, Z.; Gao, J.; Zhang, Y.; Su, X. D.; Li, D.*; Liu, C.*, Cryo-EM structure of full-length alpha-synuclein amyloid fibril with Parkinson's disease familial A53T mutation. Cell Res 2020, 30 (4), 360-362.

 

10.      Ma, X.; Zhu, Y.; Lu, J.; Xie, J.; Li, C.; Shin, W. S.; Qiang, J.; Liu, J.; Dou, S.; Xiao, Y.; Wang, C.; Jia, C.; Long, H.; Yang, J.; Fang, Y.; Jiang, L.; Zhang, Y.; Zhang, S.; Zhai, R. G.*; Liu, C.*; Li, D.*, Nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase uses its NAD(+) substrate-binding site to chaperone phosphorylated Tau. Elife 2020, 9.

 

11.      Liu, Z.; Zhang, S.; Gu, J.; Tong, Y.; Li, Y.; Gui, X.; Long, H.; Wang, C.; Zhao, C.; Lu; J.; He L.; Li Y.; Liu Z.J.; Li D.*; Liu C.*, Hsp27 chaperones FUS phase separation under the modulation of stress-induced phosphorylation. Nature Structural & Molecular Biology 2020, 27 (4), 363-372.

 

12.     Dai, J.;  Zhang, C.;  Guo, L.;  He, H.;  Jiang, K.;  Huang, Y.;  Zhang, X.;  Zhang, H.;  Wei, W.;  Zhang, Y.;  Lu, L.#; Hu, J.#, A necroptotic-independent function of MLKL in regulating endothelial cell adhesion molecule expression. Cell Death Dis 2020, 11 (4), 282. (#,  co-corresponding authors)

 

13.     Z. Rong, Q. Tan, L. Cao, L. Zhang, K. Deng, Y. Huang, Z.-J. Zhu, Z. Li, and K. Li*(2020)“NormAE: Deep Adversarial Learning Model to Remove Batch Effects in Liquid Chromatography Mass Spectrometry-Based Metabolomics Data” Analytical Chemistry, 2020, 92, 5082-5090.

 

14.     Wang, C.; Tu, J.; Zhang, S.; Cai, B.; Liu, Z.; Hou, S.; Zhong, Q.; Hu, X.; Liu, W.; Li, G.; Liu Z.; He L.; Diao J.; Zhu J.; Li D.*; Liu C.*; Different regions of synaptic vesicle membrane regulate VAMP2 conformation for the SNARE assembly. Nature communications 2020, 11 (1), 1-12.

 

15.     Naito, M. G.; Xu, D.; Amin, P.; Lee, J.; Wang, H.; Li, W.; Kelliher, M.; Pasparakis, M.; Yuan, J., Sequential activation of necroptosis and apoptosis cooperates to mediate vascular and neural pathology in stroke. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2020, 117 (9), 4959-4970.

 

16.     C. Wang, J. Tu, S. Zhang, B. Cai, Z. Liu, S. Hou, Q. Zhong, X. Hu, W. Liu, G. Li, Z. Liu, L. He, J. Diao, Z.-J. Zhu, Dan Li *, and C. Liu*(2020) “Different Regions of Synaptic Vesicle Membrane Regulate VAMP2 Conformation for the SNARE Assembly” Nature Communications, 2020, 11: 1531

 

17.     Li, D.*; Liu, C.* , Structural diversity of amyloid fibrils and advances in their structure determination. Biochemistry 2020, 59 (5), 639-646.

 

18.     Bridi MCD#, Zong FJ#, Min X, Luo N, Tran T, Qiu J, Severin D, Zhang XT, Wang G, Zhu ZJ, He KW*, Kirkwood A* (2020) Daily Oscillation of the Excitation-Inhibition Balance in Visual Cortical Circuits. Neuron 105: 621-629 e4

 

19.     Guo, L.; Gao, J.; Gao, Y.; Zhu, Z.; Zhang, Y.*, Aspirin Reshapes Acetylomes in Inflammatory and Cancer Cells via CoA-Dependent and CoA-Independent Pathways. J Proteome Res 2020, 19 (2), 962-972.

 

20.     Li, D.*; Liu, C.* , Structural diversity of amyloid fibrils and advances in their structure determination. Biochemistry 2020, 59 (5), 639-646.

 

21.    M.C.D. Bridi, F. J. Zong, X. Min, N. Luo, T. Tran, J. Qiu, D. Severin, X.T. Zhang, G. Wang, Z.-J. Zhu, K.W. He,* and A. Kirkwood*(2019)  “Daily Oscillation of the Excitation-Inhibition Balance in Visual Cortical Circuits” Neuron, 2019, 105, 1-9

 

22.     Guo, L.; Gao, J.; Gao, Y.; Zhu, Z.; Zhang, Y.*, Aspirin Reshapes Acetylomes in Inflammatory and Cancer Cells via CoA-Dependent and CoA-Independent Pathways. J Proteome Res 2020, 19 (2), 962-972.

 

23.     Panfeng Tao1, 12, Jinqiao Sun1, 12, Zheming Wu2, 12, Shihao Wang1, 12, Jun Wang1, 12, Heling Pan2, 12, Renkui Bai3, Jiahui Zhang1, Ying Wang1, Pui Y. Lee4, Wenjing Ying1, Qinhua Zhou1, Jia Hou1, Wenjie Wang1, BijunSun1, Mi Yang1, Danru Liu1,Huan Han1, Zhaohui Yang1, Ran Fang1, Natalie Deuitch5, Yuan Zhang6, Dilan Dissanayake7, Katrina Haude3, Kirsty McWalter3, Roadhouse Chelsea8, Jennifer J. MacKenzie8,9, Ronald Laxer7, Ivona Aksentijevich10, Xiaomin Yu1,*, Xiaochuan Wang1,*, Junying Yuan1,*, Qing Zhou1. (2020) “A dominant autoinflammatory disease caused by non-cleavable variants of RIPK1”. Nature, 577:109–114.

 

24.     He, Z.*; McBride, J. D.; Xu, H.; Changolkar, L.; Kim, S. J.; Zhang, B.; Narasimhan, S.; Gibbons, G. S.; Guo, J. L.; Kozak, M.; Schellenberg, G. D.; Trojanowski, J. Q.; Lee, V. M.*, Transmission of tauopathy strains is independent of their isoform composition. Nat Commun 2020, 11 (1), 7.

中国科学院生物与化学交叉研究中心 版权所有 电话:021-68582285/68582282
地址:上海市浦东张江高科技园区海科路100号 沪ICP备05005485号-3